Menu

Træner- og lederpolitik

Træner- og lederpolitik.

Det er ungdomsafdelingens opfattelse, at tilfredse trænere og ledere, der lever op til de skiftende krav der stilles til en aktiv, kvalitetsbevidst, moderne og serviceorienteret forening, er af allerstørste betydning for, om vi får succes eller ej. Uden en dygtig og velmotiveret træner- og lederstab, vil det være umuligt at føre afdelingens planer ud i livet, og fortsætte med at udvikle afdelingen i en positiv og progressiv retning.
Det er derfor vigtigt at der konstant arbejdes med følgende delområder:

A – Rekruttering af trænere og ledere.

Ungdomsafdelingen skal være en så attraktiv ”arbejdsplads,” med hensyn til sportslige og sociale aktiviteter, økonomi, ledelse, organisation samt fysiske rammer, at vi er i stand til at tiltrække optimalt kvalificerede trænere og ledere inden for samtlige af de områder / aldersgrupperinger vi beskæftiger os med.
Træner- og lederstaben skal være sammensat af personer som har lysten til fortsat at udvikle sig på det menneskelige og faglige område. Derved sikres en forandringsparathed og kreativitet, som er nødvendig for ungdomsafdelingen, og en forudsætning for at vi kan fastholde og udvikle nuværende og kommende medlemmer, samt skabe trygge rammer for det enkelte medlem.
Det betyder at vi til enhver tid skal sikre, at træner- og lederstabens faglige, sportslige og menneskelige kvalifikationer, svarer til de enkelte årganges sammensætning samt medlemmernes individuelle behov. Desuden er det vigtigt, at træner- og lederstaben loyalt og samvittighedsfuldt vil og kan realisere såvel ungdomsafdelingens visioner og hoved- og delmålsætninger.
Skal det lykkes at gennemføre disse intentioner, er det af allerstørste betydning, at vi har foretaget en nøje beskrivelse af både person- og jobprofilen, således at person og job altid er tilpasset hinanden.
Rent praktisk skal der ret tidligt, og senest med udgangen af april måned, ske en afklaring af hvilke behov der vil være, for rekruttering af trænere og ledere for det næstkommende år. Om muligt skal sammensætningen af den ”nye” træner- og lederstab først og fremmest ske med udgangspunkt i den ”gamle” træner- og lederstab.
Selve gennemførelsen af behovsafklaringen sker i ungdomsudvalget, der også foretager de første indledende samtaler med de kommende trænere og ledere. Herefter udarbejdes et beslutningsgrundlag der forelægges bestyrelse i BI Fodbold.
På det mere praktiske/konkrete plan vil rekrutteringsprocessen både kunne ske gennem en ekstern indsats, herunder
- annoncering i aviser
- kontakt til uddannelsesinstitutioner (Nordjyllands Idrætshøjskole)
- kontakt til nuværende trænere i andre klubber og potentielle emner i det hele taget
og gennem en intern indsats, herunder
- opslag i klubhus
- opsøgende arbejde/kontakt til specielt medlemmer i forbold-senior og fodbold-ungdom
- kontakt til forældre i fodbold-ungdom m.v.
Det tilstræbes etableret en følordning gennem ansættelse af nogle af ungdomsafdelingens junior- og ynglingespillere. Ingen trænere og ledere under 18 år vil som hovedprincip have et selvstændigt ansvar for et hold/en afdeling.
 
Af planlægningsmæssige hensyn skal det tilstræbes, at specielt vore trænere, ansættes for mere end 1 år ad gangen.

B. Fastholdelse og udvikling

Med henblik på fra starten at:
- skabe så positiv en indstilling til ungdomsafdelingen som muligt
- skabe større arbejdsglæde
- undgå modsætningsforhold mellem evt. nye og ”gamle” trænere og ledere
- undgå eventuelle fejl
skal der for alle nye trænere og ledere gennemføres en systematisk introduktionsprocedure. Gennem en sådan introduktion skal alle de nye trænere og ledere gøres bekendt med de forhold, der gør sig gældende for afdelingen (der tænkes her først og fremmest på en gennemgang af håndbogen). Det er væsentligt, at de nye trænere og ledere får ærlige og saglige oplysninger om dagligdagens realiteter, således at forventningerne ikke bliver skruet i vejret. Introduktionen kan evt. ske gruppevis (trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer m.v.). Introduktionen afholdes af ungdomsformanden. Evt. sammen med afdelingens kontaktperson.
Ungdomsafdelingen skal aktivt støtte trænerne og ledere i deres bestræbelser på fortsat at vedligeholde og udvikle egne kvalifikationer, der svarer til klubbens nuværende og fremtidige krav, fagligt som menneskeligt. Information omkring kurser, træner- og lederuddannelse skal løbende tilgå trænere og ledere. Der etableres et træner- og lederkartotek der er a’jourført f.s.v. angår kurser.
 
Alle vore trænere og ledere skal opfordres og ”presses” til at følge flest mulige kurser og deltage i efteruddannelse. Som hovedprincip vil ungdomsafdelingens betale deltagergebyret, dog skal ansøgning tilgå den kursusansvarlige der forelægger ansøgningen for kasseren til bevilling. Kurser, vil efter nærmere vurdering af relevansen, kunne aftales individuelt eller indbygges i kontrakten mellem ungdomsafdelingen og ”den ansatte” (her primært trænersiden).
Ungdomsafdelingen skal være kendt for at have et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel, tryghed, udvikling, kreativitet og gode samarbejdsrelationer præget af åbenhed og gensidig tillid og respekt. Det grundlæggende princip må derfor være, at vi ikke taler om hinanden men med hinanden, og hvis der opstår problemer tages disse hurtigst muligt op i de relevante forsamlinger. Vi forventer således loyale men ikke holdningsløse trænere og ledere.
Økonomisk set er Ungdomsafdelingen af den opfattelse, at der skal være sammenhæng mellem bidrag og belønning. D.v.s. at der ud fra en nøje gennemgang af vore økonomiske formåen, de krav der stilles til specielt vore trænere og den enkelte træners kvalifikationer og trænermæssige erfaringer, skal ske en ”rimelig” honorering af det arbejde der udføres. Forskelle i honoreringens størrelse vil derfor finde sted, og honoreringen vil kun blive oplyst til andre interessenter efter aftale med ”den ansatte”. Det tilstræbes til enhver tid, at honoreringen udbetales som omkostningsgodtgørelse iflg. Statens takster. Der vil i forbindelse med ansættelse af en træner blive udarbejdet en kontrakt som skal underskrives af begge parter.
 
For at sikre at der er overensstemmelse mellem trænerens og lederens behov og ønsker, og bestyrelsens krav og forventninger, skal der løbende foretages systematiske træner- og ledersamtaler. Samtalerne gennemføres som hovedprincip af ungdomsformanden. Derudover afholdes der jævnlige træner- og ledermøder, hvor evt. problemer, emner, temaer m.v. tages op.

C - Fratrædelse

Det kan i visse situationer, af forskellige årsager, være nødvendigt at sige farvel til nogle af afdelingens trænere og ledere, både midt i sæsonen og ved ”kontraktens” udløb. En beslutning som kan være nødvendig for til stadighed at tilgodese vore medlemmers tarv samt ungdomsafdelingens visioner og målsætninger i det hele taget.
Sker det, at vi må sige farvel til nogle af vore trænere og ledere, skal der finde sted på en så værdig måde som muligt. Princippet vil her igen være, at ”ikke tale om hinanden”, men at der hurtigst muligt bliver taget fat om ”nældens rod”.
Derudover bør vi naturligvis være opmærksomme på, at både trænere og ledere i forbindelse med bedre karrieremuligheder eller af personlige udviklingsmuligheder vil søge andre ”græsgange”. Denne situation skal vi have forståelse for og respektere. Det samme gælder, hvis trænere og ledere ønsker at stoppe helt.
I begge ovennævnte situationer bør der gennemføres ”afskedssamtaler”, således at vi får kendskab til, om der har været fejl i den måde vi har grebet tingene an på, samt for at få en generel vurdering, af den måde ungdomsafdelingen fungerer på. Ønskes der udarbejdet en anbefaling, vil ungdomsafdelingen, som hovedprincip, være positiv her over for.